ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

Magaziness Author

Magaziness Author Subtitle

Magaziness

An elegant and minimalistic theme, which is predominantly designed for a web news portal and magazine with an immense research on contemporary online newspapers. With the help of available customizer options and widgets, you can implement layouts as a trending news journals, modern fashion magazine, travel blogging & magazine, clean and minimal news sites, blogging site and even more. The theme is SEO friendly with optimized codes and awesome supports.

M7 Social

M7 Social Subtitle